In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Het nieuwe beleidsplan onderwijs aan gedetineerden 2020-2024 is er!

Het nieuwe beleidsplan onderwijs aan gedetineerden is er en ligt ter goedkeuring bij de Vlaamse Overheid.

Op 1 mei 2015 startte Vocvo met de verderzetting en uitbouw van de onderwijscoördinatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Tot dan was deze opdracht toevertrouwd aan de consortia volwassenenonderwijs, waarvan de subsidiëring in 2015 volledig was afgebouwd.

Het nieuwe beleidsplan evalueert de afgelopen periode en blikt vooruit naar de toekomst met een concreet plan voor 2020-2024.

Bij deze een inkijk.

 

Het beleidsplan 2020-2024 onderwijs aan gedetineerden is opgesteld binnen de geest van een duidelijke missie en visie. Het gaat over kansen creëren en een aanbod dat meer is als onderwijs pur sang. Ook Klasbak als netwerk voor leren in detentie, kan zich hier perfect in vinden en gaat graag de samenwerking aan om de doelstellingen te realiseren.

De missie toont dat Vocvo en de stuurgroep ‘onderwijs aan gedetineerden’ gedetineerden en geïnterneerden maximaal kansen bieden om te participeren aan levenslang en levensbreed leren. De onderwijscoördinatoren van Vocvo bouwen hiertoe het onderwijsaanbod uit in de Vlaamse en Brusselse penitentiaire instellingen, aangepast aan de noden en behoeften van de gedetineerden. In samenwerking met partners gaan zij hierbij actief op zoek naar aansluiting op het onderwijsaanbod buiten de penitentiaire instelling. Enerzijds door bestaand onderwijsaanbod naar binnen te trekken en anderzijds door een warme overdracht te realiseren na detentie. Ze streven naar kwaliteitsvolle individuele leertrajecten die de re-integratiekansen van gedetineerden verhogen.

Vocvo en de stuurgroep ‘onderwijs aan gedetineerden’ vertrekken vanuit de vaststelling dat kwaliteitsvolle onderwijstrajecten de kansen op recidive na detentie verminderen en tevens de kansen op succesvolle re-integratie verhogen. Elke burger heeft recht op onderwijs, dit geldt ook voor gedetineerden en geïnterneerden . Vocvo en de stuurgroep benaderen hierbij elke gedetineerde op een positieve manier en dit vanuit hun sterktes, talenten en competenties. Met behulp van deze positieve focus willen Vocvo en de stuurgroep tijdens elke fase van detentie onderwijs toegankelijk maken voor elke gedetineerde. Onderwijs is voor Vocvo en de stuurgroep een breed concept waar diverse leervormen- en methodieken deel van uitmaken (bv. werkplekleren, functioneel leren, afstandsonderwijs, brede algemene vorming...).

Het beleidsplan evalueert de acties van de voorbije jaren op het vlak van onderwijs aan gedetineerden en schetst de externe factoren die een invloed uitoefenen (bv. de gevangeniscontext en het Masterplan gevangenissen en Internering). Voor de volgende periode (2020-2024) worden leertrajectbegeleiding, digitale competenties versterken, digitalisering van het onderwijsaanbod en de uitbouw van het onderwijsaanbod als strategische doelstellingen vooropgesteld.

 

Wil je hier meer over weten? Het volledige beleidsplan onderwijs aan gedetineerden vind je hier.