INside stories

Individueel detentieplan treedt in werking

De Basiswet Gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden van 2005 voorziet detentieplanning. Sinds 29 april 2019, 15 jaar na publicatie, wordt nu ook daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het individueel detentieplan. Gevangenissen moeten voor elke gedetineerde een individueel detentieplan opmaken, tenzij deze uitdrukkelijk aangeeft dat hij geen plan wil.

Voortaan moet iedere gedetineerde zicht hebben op zijn detentietraject onder de vorm van een individueel detentieplan. Dit met inbegrip van herstelgerichte activiteiten, begeleidings- of opleidingsprogramma's, arbeidsopties en vormingen. Ook minister Koen Geens vermeldt in zijn overzichtsdocument "Justitie in transitie" dat meer aandacht moet gevestigd worden op zinvolle detentie. Hij haalt in dit kader de mogelijkheden die het individueel detentieplan biedt aan. De wetgever benadrukte in 2005 al het belang van een detentieplan op maat in het kader van re-integratie, schadeherstel en consequente strafuitvoering.

Het opstellen van een individueel detentieplan gebeurt in overleg met de gedetineerde. Al kan men dit bij erg korte straffen achterwege laten mits de gevangene hiermee instemt. Ook kan het detentieplan geweigerd worden.  Deze weigering wordt opgenomen in het dossier van de gedetineerde en kan elk moment herroepen worden. Het detentieplan wordt doorheen het detentietraject aangevuld, bijgestuurd en geconcretiseerd waar nodig.

Het detentieplan op maat is een goede zaak voor de zelfontplooiing van gedetineerden. De leeractiviteiten die ze doorlopen verhogen hun kansen op succesvolle re-integratie en verlagen het recidiverisico.