Over Klasbak


Wat is Klasbak?

Klasbak is een netwerk voor onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel.
Klasbak is opgericht in 2012 in de schoot van de Stuurgroep volwassenenonderwijs en werkt nauw samen met de consortia volwassenenonderwijs die actief zijn in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

 

Beleidsplan en actieplan Klasbak

Lees hier het beleidsplan 2013-2015 van Klasbak. Je vindt in dit document ook de missie, visie en waarden van Klasbak terug.

Lees hier het actieplan 2013 van Klasbak.

 

Hoe wordt Klasbak aangestuurd?

Een stuurgroep met vertegenwoordiging vanuit de Stuurgroep volwassenenonderwijs en de consortia volwassenenonderwijs tekent het beleid van Klasbak uit.

De stuurgroep van Klasbak is samengesteld als volgt:

 • Kurt Berteloot (Stuurgroep volwassenenonderwijs, lid)
 • Inge Van Acker (Stuurgroep volwassenenonderwijs, projectmedewerker onderwijs aan gedetineerden)
 • Pieter Tratsaert (L4-volwassenenonderwijs, afgevaardigd bestuurder)
 • Bea Van Imschoot (Consortium Webros, afgevaardigd bestuurder)
 • Hilde Deputter (Consortium Samen Stromen, onderwijscoördinator)
 • Iris Verellen (Consortium De Rank, onderwijscoördinator)
 • Tineke Tailleur (L4-volwassenenonderwijs, onderwijscoördinator)

De stuurgroep komt op regelmatige basis samen om het beleid van Klasbak uit te werken en haar activiteiten te sturen en te realiseren.

 

Wat doet Klasbak?

Klasbak uitgelegd aan de hand van vier kapstokken:

 • Meerwaarde van Klasbak in de sector en de maatschappij
 • Doelgroepen
 • Communicatiekanalen
 • Activiteiten

Meerwaarde van Klasbak in de sector en de maatschappij

Klasbak wenst een aantal kernopdrachten uit te voeren met een duidelijke meerwaarde voor de sector en de maatschappij. Met deze kernopdrachten wil Klasbak zich positioneren als een onmisbare speler in het onderwijs aan gedetineerden.

1. Samenwerking bevorderen

Het hoofddoel van Klasbak is om een breed netwerk te creëren rond onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel. Door middel van dit netwerk wordt de aanwezige kennis en expertise in het werkveld en in de ondersteunende structuren geoptimaliseerd. In deze zin is voor Klasbak het partnerschap een belangrijk instrument. Hoe meer partners betrokken zijn in het netwerk, hoe uitgebreider de gezamenlijke expertise.

2. Kennisbeheer

Klasbak wil informatie, kennis en expertise over onderwijs aan gedetineerden in Vlaanderen en Brussel verzamelen, bundelen, borgen en ontsluiten. Hiertoe zal een kennisdatabank uitgebouwd worden die door alle partners en andere geïnteresseerden vlot kan geraadpleegd worden. Klasbak streeft ernaar om in deze kennisdatabank onder andere de volgende zaken op te nemen, ten minste voor zover zij betrekking hebben op het onderwijs aan gedetineerden:

a. Regelgeving en beleid
b. Onderzoek
c. Publicaties
d. Rapporten
e. Methodieken en instrumenten
f. Links naar andere netwerken, organisaties en kenniscentra

Een belangrijke doelstelling van het kennisbeheer is het mogelijk maken voor de lokale en ondersteunende actoren in het onderwijs aan gedetineerden om zich op een efficiënte manier te professionaliseren en te innoveren.

3. Advies aan het beleid

Als netwerk van praktijkorganisaties en ondersteunende organisaties met een verworven expertise over onderwijs aan gedetineerden, neemt Klasbak de rol op zich om advies te formuleren ten aanzien van het beleid. Dit advies kan betrekking hebben op onderwijs-gerelateerde materies, maar evenzeer op materies die betrekking hebben op het gevangeniswezen, Justitie en de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Klasbak zal met zijn adviesrol zowel proactief als reactief te werk gaan.

4. Centraal aanspreekpunt en signaalfunctie

Klasbak zal fungeren als centraal aanspreekpunt voor onderwijs aan gedetineerden en brengt mensen of organisaties in contact met de juiste persoon of organisatie binnen het netwerk. In deze zin zal Klasbak ook een signaalfunctie op zich nemen. Opgepikte signalen zullen bij de juiste partner terecht komen voor opvolging. Indien nodig zal Klasbak de verdere opvolging van het signaal verzorgen.

5. Innovatie bevorderen

Door het samenbrengen van verschillende partners, elk met een eigen expertise over onderwijs aan gedetineerden, wil Klasbak samenwerkingen stimuleren die leiden tot innovatie. Kruisbestuiving van partners met verschillende finaliteiten, opdrachten en actieterreinen kan leiden tot innoverende projecten en nieuwe samenwerkingsvormen, die het onderwijs aan gedetineerden ten goede komen.

6. Visibiliteit en maatschappelijk draagvlak

Tot slot wil Klasbak de visibiliteit van het onderwijs aan gedetineerden en de vele waardevolle initiatieven die op dat vlak genomen worden, bevorderen. Klasbak wil het belang van het onderwijs in de gevangenissen en het werken aan een toekomstgericht traject voor gedetineerden benadrukken. Nog al te vaak worden gevangenissen beschouwd als de vergeetputten van de maatschappij. Klasbak wil mee bouwen aan een maatschappelijk draagvlak voor sociale omkadering en gewaarborgde rechten voor gedetineerden in Vlaanderen en Brussel.

 

Doelgroepen

Klasbak bouwt zijn werking uit voor de volgende doelgroepen, ten minste voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het onderwijs aan gedetineerden:

 • Stuurgroep volwassenenonderwijs
 • Pedagogische begeleidingsdiensten en het VOCVO
 • Consortia volwassenenonderwijs
 • Onderwijsinstellingen van het volwassenenonderwijs
 • Andere onderwijsinstellingen
 • Huizen van het Nederlands
 • Leerkrachten
 • Studenten
 • Vrijwilligers
 • Interne (actief binnen de gevangenis) en externe (actief buiten de gevangenis) hulp- en dienstverleningsorganisaties en actoren
 • Gevangenisdirecties en -personeel
 • Overheid (Vlaams en federaal)
 • Pers

Klasbak wenst haar doelpubliek op de volgende wijze te overtuigen van haar diensten:

 • Het ter beschikking stellen van actuele en snelle informatie, kennis en expertise
 • De mogelijkheid bieden tot netwerking en het uitbreiden van het eigen netwerk
 • Kwaliteit bieden
 • Laagdrempelig te werk gaan
 • Zich als sterk merk positioneren

Door een sterke band te creëren met de verschillende doelgroepen wil Klasbak zo veel mogelijk organisaties aanzetten om zelf partner te worden van Klasbak, en zo het netwerk te versterken.

 

Communicatiekanalen

Klasbak zal naar haar partners en doelgroepen communiceren via de volgende kanalen:

 • Website
 • Tweewekelijkse nieuwsbrief ‘Bakberichten’
 • Discussieforum

 

Activiteiten

Om haar doelen en opdrachten te realiseren ontplooit Klasbak de volgende activiteiten:

 • Het initiëren van wetenschappelijk onderzoek
 • Het uitbouwen van een kennisdatabank/infotheek
 • Het uitbouwen en onderhouden van een actuele website
 • Het versturen van een tweewekelijkse nieuwsbrief (Bakberichten)
 • Het organiseren van vormingen voor leerkrachten, onderwijscoördinatoren, …, eventueel in samenwerking met andere ondersteunende instanties in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden
 • Het organiseren van studiedagen rond bepaalde thema’s of projecten